Jak powinna wyglądać procedura tworzenia oraz udostępniania danych przestrzennych aktu planowania przestrzennego (APP)

ETAP I - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany

 • krok 1 - przygotuj materiały do projektu w tym granie obszaru w dowolnym formacie wektorowym w układzie współrzędnych PL-2000 (EPSG:...)/PL-1992 (EPSG:2180). Wyznacz granice możliwie z prezycją "węzeł do węzła" z wykorzystaniem geometrii obiektów przestrzennych działki ewidencyjne, danych pochodzących z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) bazy danych ewidencji gruntów i budynków (dane do pozyskania nieodłatnie za pośrednictwem usługi WFS bądź wniosku patrz ETAP II krok 1)
 • krok 2 - wnieś projekt uchwały na sesję rady gminy wraz z załacznikiem/załacznikami z granicami obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. w formacie PDF bądź innym graficznym. Nie ma obowiazku dołączać do projektu uchwały załącznika w formacie wektorowym np. jako dokument elektroniczny GML
 • krok 3 - po przyjęciu przez radę gminy aktu udostępnij uchwłę wraz z załącznikiem graficznym w biuletynie informacji publicznej (BIP) gminy. Nie przekazuj uchwały do wojewody.
 • krok 4 - przygotuj dokument elektroniczny GML zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, masz na to 30 dni od daty uchwały o przystąpieniu. Wykorzystaj do tego celu dane wektorowe, które przygotowałeś przed wniesieniem projektu uchwały na sesję w kroku 1. Organ nie ma obowiązku dokumentu elektronicznego GML udostępniać za pośrenictwem BIP czy też usługi pobierania WFS, o której mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej

ETAP II - prace planistyczne

 • krok 1 - złóż wniosek do powiatu/starostwa o bezpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym w zakresie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) m.in. zbioru ewidencji gruntów i budynków. Organ ma 14 dni na odmowę/wezwanie do usunięcie braków bądź udostępnienie danych:
  - wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym: pobierz
  - stanowisko ws udostępnienia nieodpłatnie danych: zapoznaj się
 • krok 2 - wybierz wykonawcę opracowania planistycznego podpisując z nim umowę zawierające szczegółowe regulacje i wtyczne dla opracowania APP. Zapoznaj się z regulacjami i wytycznymi do APP
 • krok 3 - przekaż wykonawcy dokument elektroniczny GML utworzony po przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany oraz dane pozyskane z PZGiK na podstawie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - masz do tego prawo. Granice obszaru opracowania wyznaczone przy przystąpieniu oraz dane PZGiK będą wykonawcy niezbęde
 • krok 4 - kontroluj opracowanie na każdym etapie prac

ETAP III - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiana

 • krok 1 - przygotuj materiały do projektu uchwały w tym:
  - załącznik/załączniki opracowania w formacie PDF bądź innym graficznym w jakości/rozdzielczości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu. Stosuj wytyczne dotyczące publikacj aktów w dzienniku urzędowym województwa np. odnoszących się do marginesów,
  - załącznik/załączniki w formacie plików geoTIFF w jakości/rozdzielczości niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) w układzie współrzędnych PL-2000 (EPSG:...)/PL-1992 (EPSG:2180) z obszarem poza granicami opracowania przekształconego do postaci kanału alfa (przeźroczystość). Udostępnij plik w sieci internet aby można było go pobrać - adres jako łącze należy uwzględnić w dokumencie elektonicznym GML.
  - dokument elektoniczny GML z informacjami o akcie, granicami opracowania w postaci wektorowej oraz rysunu aktu, ujawnionego w dokumencie w postaci łącza internetowego kierującego do pliku GeoTIFF,
 • krok 2 - wnieś projekt uchwały na sesję rady gminy wraz z załacznikiem/załacznikami graficznymi opracowania w formacie PDF lub innym w jakości/rozdzielczości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu oraz dokumentem elektonicznym GML z danymi przestrzennymi dla APP
 • krok 3 - udostępnij po przyjęciu przez radę gminy uchwłę wraz z załącznikiem graficznym w biuletynie informacji publicznej (BIP) gminy. Przekaż uchwałę do wojewody do ogłoszenia.

ETAP IV - udostępnianie APP

 • krok 1 - przygotuj/aktualizuj zbiór przestrzenny APP, dokument elektoniczny GML zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykorzystaj do tego celu wszyskie opracowania, dokumenty elektoniczne GML aktualnie obowiązujących APP - granice opracowań nie mogą się pokrywać. Podpisz elektonicznie zbiór i udostępnij za pośrenictwem usługi pobierania WFS, o której mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, masz na to 30 dni od daty przyjęcia uchwały
 • krok 2 - przygotuj/aktualizuj rysunki APP, graficzne części aktu w postaci cyfrowej rastrowej reprezentacji. Wykorzystaj do tego celu wszyskie opracowania, rysunki aktualnie obowiązujących APP - obszary opracowań nie mogą się pokrywać. Udostępnij rysunki za pośrenictwem usługi przeglądania WMS, o której mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, masz na to 30 dni od daty przyjęcia uchwały
 • krok 3 - przygotuj/aktualizuj metadane dla zbiorów danych APP, dokument elektoniczny XML zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Udostępnij opracowanie za pośrenictwem usługi wyszukiwania CSW, o której mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, masz na to 30 dni od daty przyjęcia uchwały
Masz wątpliwośc, potrzebujesz dodatkowego wyjaśnienia? Prosimy o kontakt.