Rejestr urbanistyczny. Jawne i nieodpłate dane planistyczne

Prowadzimy i udostępniamy informacje oraz dokumenty o obowiązujących i procedowanych aktach planistycznych w rejestrze urbanistycznym zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nasze działania obejmują kompleksowe zarządzanie tymi danymi, co realizujemy między innymi poprzez wykorzystanie platformy zbiorów aktów planistycznych goUrbanPlan. Nasze narzędzie pozwalaja na wszechstronną analizę i dostępność informacji planistycznych, ułatwiając gromadzenie informacji i danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Rejestr aktów planowania przestrzennego (APP) - dokumenty planistyczne

Nowością wprowadzoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest pojęcie rejestru urbanistycznego, który w zamyśle ma być centralnym punktem dostępu do informacji związanych z gospodarką przestrzenną, a jednocześnie aktualnym i wiarygodnym ich źródłem. Przepisy odnoszące się do rejestru wchodzą w życie od 1 stycznia 2026 r., a prowadzenie i udostępnianie do tego czasu informacji i dokumentów o obowiązujących i procedowanych aktach planistycznych spoczywa na gminie

Rola rejestru?

W rejestrze gromadzone będą informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dane przestrzenne. Rejestr ma również umożliwiać tworzenie, aktualizację oraz udostępnianie tych danych, a informacje i dane zamieszczone w rejestrze, z wyłączeniem danych osobowych, będą jawne, a dostęp do nich nieodpłatny

Co gromadzimy w rejestrze urbanistycznym?

W rejestrze gromadzone będą wszelkiego typu informacje i dokumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ich źródłem będą w szczególności: