Przystąpiłeś do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub planu ogólnego gminy (POG)? Potrzebujesz wytycznych do SIWZ/umów odnoszących się do obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego (APP).


 1. Dane przestrzenne dla aktu planowania przestrzennego należy przygotować, co najmniej
  1. w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego z zakresem informacyjnym i strukturą danych określoną w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Granica obszaru objętego ustaleniami aktu planowania przestrzennego winna zostać opracowana w układzie współrzędnych PL-2000 (EPSG:...)/PL-1992 (EPSG:2180) na podstawie uchwały o przystąpieniu.
  2. dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego w postaci rastra z uwzględnieniem następujących warunków:
   1. w formacie PDF lub innym grafiznym w jakości/rozdzielczości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu,
   2. w formacie plików geoTIFF w jakości/rozdzielczości niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) w układzie współrzędnych PL-2000 (EPSG:...)/PL-1992 (EPSG:2180). Pliki winne być utworzony w dwóch wersjach z elementami bazowymi (obiekty mapy zasadniczej, opis pozaramkowy: legenda, …) oraz bez tych elementów/obiektów z obszarem poza granicami opracowania przekształconego do postaci kanału alfa (przeźroczystość).
  3. dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego w postaci danych wektorowych z uwzględnieniem następujących warunków:
   1. opracowanie przygotować, jako projekt w aplikacji typu GIS np. QGIS, uDig, ESRI, MapInfo lub innej w wersji w fazie rozwoju (wspieranej przez producenta) bądź uzgodnionej z Zamawiającym,
   2. dane przygotować w formatcie GML (dane obiektowe/wektorowo-opisowe)
   3. dane przygotować w układzie współrzędnych PL-2000 (EPSG:...)/PL-1992 (EPSG:2180)
   4. dane przygotować z podziałem na warstwy tematyczne m.in. tj. granice opracowania, kategorie przeznaczenia terenu/strefy planistyczne, nieprzekraczalne linie zabudowy, obszary szczególnego zagrożenia powodziowego, itp.
   5. dane tematyczne należy podzielić na niezależne pliki/warstwy zawierające jeden typ obiektu - poligonowy, liniowy bądź punktowy (nazw plików powinny składające się z małych liter bez znaków specjalnych w tym znaków narodowych, spacji - dopuszczalne znaki [a-z0-9] oraz [_-]),
   6. dane powinny przyjąć typ geometrii adekwatny do obiektu np. dane punktowe nie mogą być obiektem typu poligonowego, bądź dane będące obszarem zamkniętym/domkniętym nie mogą przyjąć typu geometrycznego liniowego.
   7. dane stanowiące jeden zbór o tym samym typie geometrycznym np. kategorie przeznaczenia terenów, granice zbiorników wód, strefy konserwatorskie itp. zapisać w jednej warstwie/pliku z kolumną/atrybutem umożliwiającym rozróżnienie wprowadzonych obiektów.
   8. dane stanowiące kategorie przeznaczenia terenu/strefy planistyczne powiązać z ustaleniami tekstowymi planu. W przypadku, gdy przepisy prawa nie wskazują inaczej kolumny warstwy kategorie przeznaczenia terenu powinny zawierać atrybuty: symbol np. E2KDA, C102MN; oznaczenie np. MN, KDA; nazwa np. "zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna" (zapis zgodnie z przepisami prawa),
   9. w danych należy pozostawić tylko kolumny/atrybuty, które są niezbędne dla danego zbioru tematycznego,
   10. każda kolumna/atrybut utworzonego zbioru powinna:
    1. składać się z małych liter bez znaków specjalnych w tym znaków narodowych, spacji i zawierać nie więcej niż 10 znaków - dopuszczalne znaki [a-z0-9] oraz [_-],
    2. przyjąć typ danych adekwatny do wartości np. wartości daty – atrybut o typie daty, wartość zmiennoprzecinkowa atrybut o typie zmiennoprzecinkowym itd.
    3. zawierać dane zapisane w kodowaniu znaków UTF-8,
   11. dane stanowiące elementy słownikowe nie mogą zawierać tych samych zapisów wprowadzonych pod inną postacią np. „kdd, KDD”, „uchwała, uchwala”,
   12. obiekty ustaleń opracowania w przypadku, gdy mają wspólny przebieg z granicą obiektów przestrzennych pochodzących z baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub ze zbiorów danych przestrzennych zgłoszonych do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych, należy wyznaczyć z wykorzystaniem geometrii tych obiektów przestrzennych (precyzja węzeł do węzła),
   13. obiekty nie mogą zawierać niepoprawnej geometrii/topologii: duplikaty, samoprzecięcia, zdublowane węzły, samodotknięcia. Nie mogą zawierać geometrii wieloczęściowej (dla pewnych danych tematycznych taki obiekt może być dopuszczony po uzgodnieniu z Zamawiającym). W przypadku obiektów poligonowych tworzących jednolity obszar np. tj. kategorie przeznaczenia terenów  obiekty te nie mogą zawierać szczelin i  nie mogą nachodzić na siebie (dla obszarów wyłączonych z opracowania dopuszczalne są szczeliny),
   14. dane/obiekty powinny dać się modyfikować oraz wyeksportować do formatu GIS ESRI Shapefile bez błędu,
   15. parametry prezentacji (styl) poszczególnych warstw/danych na mapie należy zdefiniować w standardzie OGC Styled Layer Descriptor – SLD, bądź dołączyć niezależne pliki w wymienionym standardzie. W prezentacji należy zastosować dla opisów uwidocznionych na mapie czcionkę Calibri, kodowanie UTF-8, efekt "halo" 0,5px RGB 255,255,255,
   16. nazwy i oznaczenia graficzne klas powinny nawiązywać do ostatniego najnowszego obowiązującego aktu planowania przestrzennego w przypadku, gdy przepisy prawa nie wskazują inaczej.
 2. Kontrola danych przestrzennych, obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficzne aktu planowania przestrzennego w postaci danych wektorowych zostanie wykonana w programie QGIS w wersji najnowszej wydania LTR przy wykorzystaniu m.in. funkcjonalności „sprawdź geometrię” oraz „kontrola topologii”. (tolerancja dla funkcjonalności „sprawdź geometrę” zostanie ustawiona na wartość 1E-3)

Uwagi:
§ 3 ust 4 Lokalizację przestrzenną obiektów przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych określa się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, stosując:
1) układ PL-2000 dla opracowań w skalach większych od 1:10 000,
2) układ PL-1992 dla opracowań w skalach mniejszych lub równych 1:10 000.

Masz wątpliwośc, potrzebujesz dodatkowego wyjaśnienia? Prosimy o kontakt.