Potrzebujesz wsparcia w procesie opracowania część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z odniesieniem przestrzennym i udostępnieniu tych danych? Realizujemy te zadania

Od 31 października 2020 r., na podstawie art. 67a ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gminy zobowiązane są dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) tworzyć dane przestrzenne. Dane dla część graficznej winne zostać utworzone co najmniej w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych. Ponadto dane te należy udostępnić, zgodnie z wskazaniami określonymi w art. 67c ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. W przypadku danych w postaci rastrowej/plików GeoTIFF będzie to usługa sieciowa przeglądania (wyświetlania) danych w postaci dynamicznie generowanych obrazów map.
Na podstawie map analogowych dokumentów planistycznych (w formie papierowej lub cyfrowej), przygotowujemy ich wersje cyfrowe w formacie geoTIFF z odniesieniem przestrzennym/nadaną georeferencją, w odpowiednim układzie współrzędnych dla danej gminy. Pliki rastrowe utworzone zostają w dwóch wersjach z elementami bazowymi (opis pozaramkowy: legenda, …) oraz bez tych elementów/obiektów. W kolejnym etapie taka cyfrowa postać dokumentów planistycznych może zostać poddana procesowi wektoryzacji
Przygotowane zbiory udostępniamy za pośrednictwem platformy goGISerwer, usługi sieciowej przeglądania danych (WMS) w postaci dynamicznie generowanych obrazów map oraz pobierania WCS