Potrzebujesz wsparcia w procesie cyfryzacji aktów planowania przestrzennego (APP)? Realizujemy zadania cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI), planów ogólnych gminy (POG) / studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) na potrzeby dostosowania danych do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Akty planowania przestrzennego w postaci cyfrowej otrzymujemy, dzięki przetworzeniu map do postaci graficznej cyfrowej do formatu TIFF i nadaniu im georeferencji w odpowiednim układzie współrzędnych dla danej gminy. Cyfryzacji mogą podlegać akty planowania przestrzennego obowiązujące oraz archiwalne m.in.: miejscowe plany zagospodarowania przestrzenengo (MPZP), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), mapy historyczne oraz mapy tematyczne. W kolejnym etapie taka cyfrowa postać dokumentów planistycznych może zostać poddana procesowi wektoryzacji. Otrzymujemy wtedy nowo jakościowe dane.
Przygotowujemy i udostępniamy cyfrowe dane planistyczne, akty planowania przestrzennego (APP), zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami tworzenia danych przestrzennych: