Czym nie są usługi WMS, WFS i CSW dla zbiorów planowania i zagospodarowania przestrzennego

  • 20 września 2022r.
  • groot
Czym nie są usługi WMS, WFS i CSW dla zbiorów planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wydawało by się, że dwanaście lat od opublikowania w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP) zagadnień związanych z usługami sieciowymi jakimi są usługi przeglądania, pobierania i wyszukiwania oraz dwa lata po wskazaniu w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozwiązań technicznych w zakresie udostępniania zbiorów przestrzennych, gminy nie będą miały problemu rozróżnić czym są usługi sieciowe wg IIP.

Wiele gmin nadal utożsamia usług WMS czy WFS z usługą internetową WWW. Czy udostępnienie danych przestrzennych w tym zbiorów planowania i zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej, geoportalu zbiorów przestrzennych czy też geoportalu mapowego gminy wyczerpuje temat serwowania danych za pośrednictwem usługi o jakich mowa w ustawie IIP? Niestety NIE. Udostępnianie danych przestrzennych z wykorzystaniem portali/geoportali internetowych może być uzupełnieniem dla usług IIP. Wymienione rozwiązania techniczne kierowane są głównie do grup obywateli bez specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania i analizy danych przestrzennych.

Czym są owe usługi Open Geospatial Consotrium (OGC)?

Organizacja OGC zrzesza przedsiębiorstw, instytucje, uczelnie i organizacje zajmujące się geoinformacją. Efektem działalności konsorcjum są standardy unifikujące przesyłanie, ściąganie oraz przetwarzanie danych przestrzennych. Najważniejsze z nich to WMS, WFS, WCS i CSW. Swoją sporą popularność zawdzięczają one w dużym stopniu dyrektywie INSPIRE. Są one bowiem wykorzystywane do tworzenia usług wyszukiwania, przeglądana oraz pobierania danych w ramach europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Rozwiązanie takie jak goGISerwer jest dedykowanym rozwiązaniem wspierającym proces udostępniania danych przestrzennych (mapowych) za pośrednictwem usług, o których mowa m.in. ustawie o infrastrukturze informatyzacji przestrzennej czy też o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozwiązanie te kierowane jest głównie do świadomych użytkowników danych przestrzennych, którzy korzystają w swojej pracy z dedykowanych programów m.in. w dziedzinie geodezji, projektowania, przetwarzania danych przestrzennych. Jedną z zalet usług OGC jest możliwość korzystanie z danych wciąż "świeżych".

WMS (Web Map Service Interface Standard) to usługa przeglądania/wyświetlania danych w postaci dynamicznie generowanych obrazów map również z możliwością uzyskania informacji o obrazowanym obiekcie. Obrazy takie możemy wyświetlić zarówno w programie typu desktop GIS oraz w coraz szerszym zakresie w programach CAD i urządzeniach dedykowanych przeznaczonych do wyznaczania pozycji w terenie. Dużą zaletą tej usługi jest przeglądanie danych online w jednym miejscu pochodzących z różnych źródeł.

WFS (Web Feature Service Implementation Specification) to usługa pozwalająca na pobieranie całych zbiorów lub ich części, w formie danych wektorowo-opisowych (danych obiektowych) w formacie GML. W odróżnieniu od usługi WMS, gdzie otrzymujemy dane w postaci generowanych dynamicznie obrazów, usługa WFS zwraca nam zbory danych, które możemy przeszukiwać po dostępnych atrybutach czy wykonywać na nich analizy przestrzenne. Oczywiście podstawowym warunkiem udostępniania danych za pośrednictwem usługi pobierania jest opracowanie takich danych w postaci wektorowym z zachowaniem standardów tworzenia danych przestrzennych.

WCS (Web Coverage Service Interface Standard) to usługa pozwalająca na pobieranie całych zbiorów lub ich części opracowanych i udostępnianych w modelu rastrowym jako np. GeoTIFF. Skorzystanie z tej usługi jest wskazane w sytuacjach, dla których praca np. z usługą WMS jest uciążliwe ze względu na wydłużony czas generowania obrazów map, bądź chęć korzystania z danych bez połączenia z siecią Internet.