Harmonogram tworzenia i udostępniania danych oraz zbiorów aktów planowania przestrzennego

  • 24 październik 2023r.
  • groot

Eksperci Ministerstwa Rozwoju i Technologii na konferencji szkoleniowej w październiku 2023 r. w przystępny sposób wyjaśniali, jak nowe przepisy należy stosować w praktyce. Jednym z elementów konferencji było przedytawienie harmonogramu tworzenia i udostępniania danych oraz zbiorów aktów planowania przestrzennego, kóry prezentujemy poniżej

 akt
planowania
przestrzennego

tworzenie danych
 i zbiorów

udostępnianie
usługi IIP gminy

udostępnianie w rejestrze urbanistycznym

zakres podstawowy

zakres
rozszerzony

zakres podstawowy
i rozszerzony

zakres podstawowy

zakres
rozszerzony

studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1, 2

do 09.2023

 

od 2020

 

 

plan ogólny gminy

 

od 2023

od 09.2023
do 03.2026

 

nie później
niż do 03.2026

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

od 2020

od 01.2025

od 2020
do 12.2029

 

nie później
niż do 12.2029

uchwała ustalająca zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych

nie później
niż do 03.2026

 

od 2023
do 03.2026

nie później
niż do 03.2026

 

audyt krajobrazowy

nie później
niż do 03.2026

 

od 2023
do 03.2026

nie później
niż do 03.2026

 

1z dniem 31 grudnia 2025 traci moc sudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w przypadku braku uchwalenia planu ogólnego w danej gminie.

2 w projekcie z dn. 28 listopada 2023 r. art. 13 ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw termin o którym mowa w 1 wydłuża się do 31 grudnia 2027 r. - WYKREŚLONY

>> Reforma systemu planowania przestrzennego – konferencja szkoleniowa MRiT