Wszystko zostało przemyślane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego określa sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych, uwzględniając zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.

Wspomagamy gminy i miasta w przygotowaniu i udostępnianiu danych wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do ponownego wykorzystywania zgodnie z prawem i najlepszymi praktykamiPrzystąpiłeś do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Potrzebujesz wsparcia technicznego bądź wytycznych do SIWZ/umów odnoszących się do obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficzne aktu planowania przestrzennego. Czekamy na Twój kontakt